- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ -


Είμαστε ενεργοί πολίτες και όχι απλά κάτοικοι!

Η SIP-TechTeam είναι: 
*Εθελοντική συνεργατική ομάδα μελέτης & σχεδιασμού,  
*Συμμετοχικό ερευνητικό εργαστήριο, 
*Ατυπη κοινωνική συλλογικότητα, 
Με συγκεκριμένο όραμα για την πόλη, τον χώρο, την κοινωνία, με κύριο προσανατολισμό το δημόσιο-κοινωνικό συμφέρον και μεγάλο εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών. Αναζητούμε ευέλικτες τακτικές και συνεργασίες, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη ιδεών και οραμάτων και διαμορφώνουν αφορμές υλοποίησης καινοτομικών projects.
Στοχεύει να αποτελέσει: 
*Τον συνδετικό κρίκο μεταξύ πολιτών, κοινωνικών φορέων, ΟΤΑ και κάθε φορέα που επιθυμεί να προωθήσει και να υλοποιήσει “σχέδια ανταποδοτικού χαρακτήρα”  με θετικά   κοινωνικά-οικονομικά οφέλη.
*Εναν κόμβο ιδεών και εφαρμοσμένων πρακτικών, μεταξύ πολιτών, φορέων λήψης  αποφάσεων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου.
*Εναν πόλο καινοτομίας, όπου θα μπορεί να εκπονεί σε συνεργασία με άλλες ομάδες επιστημόνων ή μεμονωμένα άτομα, πρωτότυπα  προγράμματα έρευνας και εφαρμογής, με κύριο αντικείμενο την αντιμετώπιση των συνθηκών της οικονομικής  κρίσης  σε συνδυασμό με την τοπική οικονομική ανάπτυξη.
Θέλει να προωθήσει και να υποστηρίξει:
*Την ανατροπή της αρνητικής οικονομικής κατάστασης που αποτελεί την αιτία  μιας σειράς φαινομένων όπως η αποδιάρθρωση του τοπικού παραγωγικού ιστού, η δημογραφική και κοινωνική αποσταθεροποίηση  (είτε με τη μορφή της δημογραφικής αποψίλωσης, είτε με τη μορφή της πληθυσμιακής έκρηξης και της υψηλής ανεργίας ανάλογα με την περιοχή) και η τεχνολογική και οικονομική εξάρτηση των τοπικών κοινωνιών, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο υπανάπτυξης.
*Την αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος μέσα από θετικές-έμπρακτες εφαρμογές.
*Την καινοτομία και την ποιότητα μέσα από λύσεις  χαμηλού κόστους, με διαρκή παραγωγή τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με ήδη εφαρμοσμένες τεχνολογίες.
*Την ικανοποίηση των πραγματικών κοινωνικών αναγκών, δίνοντας προτεραιότητα σε αναπτυξιακά projects  που στοχέυουν σε υποβαθμισμένες περιοχές εργατικών και λαϊκών στρωμάτων με αυξημένες ανάγκες  πολεοδομικής, περιβαλλοντικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης και πιλοτική πλατφόρμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί το ΤΟΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
 
Σε ποιούς απευθύνεται:

Τα τέσσερα (4) ενημερωτικά φυλλάδια απευθύνονται  κατ’ αρχήν σε ενεργούς δημάρχους και σε όσους εμπλέκονται ή έχουν ενδιαφέρον σε ζητήματα αστικού σχεδιασμού (ενημέρωση των ενεργά εμπλεκόμενων ηγετικών ομάδων του δήμου). Ταυτόχρονα αφορά κάθε υποψήφιο δήμαρχο (ανεξάρτητο η όχι), πολιτικό σχηματισμό και φορέα, που φιλοδοξεί να εφαρμόσει έναν "διαφορετικό τρόπο"  αντιμετώπισής της σημερινής κρίσης  με ανταποδοτικά κοινωνικά-οικονομικά οφέλη.  
Για την αποστολή των τεσσάρων (4) ενημερωτικών εντύπων σε μορφή PDF επικοινωνήστε μαζί μας στο email:
  

siptechteam@gmail.com